Privacyverklaring

 

Algemeen

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Faciloo verwerkt, hoe Faciloo deze verwerkt en voor welke doeleinden het bedrijf deze verwerkt. Faciloo draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking wordt behandeld.  Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Met onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens door Faciloo wordt verwerkt.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Faciloo, gevestigd aan de ’s-Gravenlandseweg 258, 3125 BK Schiedam is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in de deze privacyverklaring. Faciloo verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. De diensten die Faciloo faciliteert zijn verzorging van goede huisvesting, begeleiding bij administratieve zaken in de ruimste zin van het woord.

 

Wat is het doel van onze gegevensverwerking?

Faciloo verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van diensten, waaronder de uitvoering van de service agreement en de bijlage bij deze overeenkomst;
 • optimaal mogelijke uitvoering van de overeenkomst te garanderen;
 • met u in contact te treden;
 • innen van kosten, facturen;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • marketing- en communicatie activiteiten;
 • werving en selectie (sollicitatie);

 

Het op een andere wijze verwerken van persoonsgegevens vindt enkel en alleen plaats indien u daarvoor expliciet en ondubbelzinnig schriftelijk toestemming heeft gegeven middels de daarvoor bestemde toestemmingsformulieren.

 

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Faciloo verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • voornaam, achternaam geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, geslacht, nationlaiteit, telefoonnummer, e-mailadres, IP-Adres, BSN-nummer
 • beroep, inkomen, opleiding, informatie belastingdienst, bankrekeningnummer
 • gegevens uit de overeenkomst

 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Faciloo omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening /  overeenkomst zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

 

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Faciloo verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

Faciloo verwerkt gegevens ter uitvoering van een opdracht die u heeft gegeven tot het leveren van onze diensten. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u van gevraagde informatie te voorzien, contacten te onderhouden en in het kader van facturatie.

 

Rechten van betrokkenen

Op het moment dat er door Faciloo verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt, heeft u als betrokkenen de volgende rechten:

 • recht op informatie: u heeft recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegeven omgaan en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen.
 • Recht op inzage: als betrokkene heeft u het recht om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om inzage te verkrijgen in bepaalde informatie, zoals de verwerkingsdoeleinden, het soort persoonsgegevens en aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt.
 • Recht of rectificatie/correctie: als betrokkene heeft u het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als deze onvolledig zijn.
 • Recht op vergetelheid/wissen van gegevens: als betrokkene heeft u het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben en die herleidbaar zijn tot u als persoon te verwijderen.

Dit recht geldt indien:

 • de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • u de eerder gegeven toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekt (in welk geval wij de gegevens niet verder mogen verwerken dan reeds is gebeurd);
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, behalve voor zover de verwerking verband houdt met een gerechtelijke procedure;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zouden zijn verwerkt;
 • er een wettelijke verplichting tot het wissen van gegevens na een bepaalde tijd bestaat.
 • Recht op beperking van de verwerking: als betrokkene heeft u in bepaalde gevallen het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat de persoonsgegevens niet verwerkt en gewijzigd mogen worden.
 • Recht gegevensoverdraagbaarheid/dataportabiliteit: als betrokkene heeft u het recht om de persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt, in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat te verkrijgen.
 • Recht om een klacht in te dienen: u heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht heeft, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neem daarvoor contact op met de heer N. Abdelkalik. Daarnaast heeft u het recht om zich met uw klacht tot de Autoriteit Persoonsgegevens te wenden.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Faciloo aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Faciloo B.V.
’s-Gravenlandseweg 258
3125 BK Schiedam
email: Info@faciloo.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Faciloo deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan:

 • Faciloo deelt de benodigde gegevens met de inlener waar u te werk wordt gesteld
 • Faciloo deel benodigde gegevens met Verhuurmakelaars/eigenaren van het huis waar u woont
 • In geval van een bedrijfsongeval ziekenhuis, tandarts etc.

 

Daarnaast kan Faciloo persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij,  voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Faciloo uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Faciloo ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Faciloo hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Faciloo gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Faciloo in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Faciloo bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Aanpassing privacy statement

Faciloo heeft het recht de inhoud van dit privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacyverklaring zullen aan u kenbaar worden gemaakt.

 

Vragen & contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met , 010-820 03 12 of info@faciloo.nl

 

Deze privacyverklaring is op 1 juli 2018 vastgesteld.